Bij A§ILF adviseren onze advocaten u over alle zaken die verband houden met het handelsrecht:

  • Oprichting van handelsvennootschappen.
  • Onderhandelingen over en formalisering van aandeelhoudersovereenkomsten.
  • Transformaties van commerciële bedrijven.
  • Bedrijfsherstructureringen (overnames, fusies, spin-offs, enz.).
  • Overname van bedrijven en ondernemingen.
  • Voorbereiding van algemene vergaderingen van aandeelhouders.
  • Het aanvechten van bedrijfsbesluiten, het uitoefenen van bedrijfsactie voor bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Het opstellen van, onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten voor de aan- en verkoop van aandelen en andere deelnemingen en voor het vestigen van zakelijke rechten op deze aandelen en andere deelnemingen.
  • Toezicht op lenings- en krediettransacties, gesyndiceerde leningen en de totstandbrenging en uitvoering van alle soorten financiële garanties: garanties op eerste verzoek, borgtochten, verpanding van aandelen en andere roerende goederen, hypotheken op roerende en onroerende goederen.
  • Indiening van en tussenkomst in insolventieprocedures bij de schuldeiser, de schuldenaar of een belanghebbende derde.